Academic Calendar 2014-2016

Fall Quarter 2014

September 22-26

Freshman Orientation Week

September 29

First Day of Class

September 29 - October 31

Sprint 1

October 1

Add/Drop Deadline Sprint 1

November 3 - December 9

Sprint 2

November 5

Course Adjustment Deadline Sprint 2

November 27-28

Thanksgiving Break (no class)

December 9

Last Day of Class

Winter Quarter 2015

January 5

First Day of Class

January 5 - February 9

Sprint 1

January 7

Add/Drop Deadline Sprint 1

January 19

Dr. Martin Luther King, Jr. Day (no class)

February 10 - March 17

Sprint 2

February 12

Course Adjustment Deadline Sprint 2

February 16

President's Day (no class)

March 17

Last Day of Class

Spring Quarter 2015

April 6

First Day of Class

April 6 - May 8

Sprint 1

April 8

Add/Drop Deadline Sprint 1

May 11 - June 12

Sprint 2

May 13

Course Adjustment Deadline Sprint 2

May 25

Memorial Day (no class)

June 12

Last Day of Class

Summer Quarter 2015

June 29

First Day of Class

June 29 - August 4

Sprint 1

July 1

Add/Drop Deadline Sprint 1

July 3

Independence Day - observed (no class)

July 24

Pioneer Day (no class)

August 5 - September 9

Sprint 2

August 7

Course Adjustment Deadline Sprint 2

September 7

Labor Day (no class)

September 9

Last Day of Class

Fall Quarter 2015

September 28 - October 2

Freshman Orientation Week

October 5

First Day of Class

October 5 - November 6

Sprint 1

October 7

Add/Drop Deadline Sprint 1

November 9-December 15

Sprint 2

November 11

Course Adjustment Deadline Sprint 2

November 26-27

Thanksgiving Break (no class)

December 15

Last Day of Class

Winter Quarter 2016

January 4

First Day of Class

January 4 - February 8

Sprint 1

January 6

Add/Drop Deadline Sprint 1

January 18

Dr. Martin Luther King, Jr. Day (no class)

February 9 - March 15

Sprint 2

February 11

Course Adjustment Deadline Sprint 2

February 15

President's Day (no class)

March 15

Last Day of Class