Academic Calendar 2015-2016

Fall Quarter 2015

September 28 - October 2

Freshman Orientation Week

October 5

First Day of Class

October 5 - November 6

Sprint 1

October 7

Add/Drop Deadline Sprint 1

November 9-December 15

Sprint 2

November 11

Course Adjustment Deadline Sprint 2

November 26-27

Thanksgiving Break (no class)

December 15

Last Day of Class

Winter Quarter 2016

January 4

First Day of Class

January 4 - February 8

Sprint 1

January 6

Add/Drop Deadline Sprint 1

January 18

Dr. Martin Luther King, Jr. Day (no class)

February 9 - March 15

Sprint 2

February 11

Course Adjustment Deadline Sprint 2

February 15

President's Day (no class)

March 14

Last Day of Class

Spring Quarter 2016

March 30

First Day of Class

March 30 - May 2

Sprint 1

April 1

Add/Drop Deadline Sprint 1

May 3 - June 3

Sprint 2

May 5

Course Adjustment Deadline Sprint 2

May 30

Memorial Day (no class)

June 3

Last Day of Class

Summer Quarter 2016

June 20

First Day of Class

June 20 - July 22

Sprint 1

June 22

Add/Drop Deadline Sprint 1

July 4

Independence Day (no class)

July 25

Pioneer Day - observed (no class)

July 26 - August 26

Sprint 2

July 28

Course Adjustment Deadline Sprint 2

August 26

Last Day of Class

Fall Quarter 2016

September 19-23

Freshman Orientation Week

September 26

First Day of Class

September 26 - October 27

Sprint 1

September 28

Add/Drop Deadline Sprint 1

October 28 - December 2

Sprint 2

November 1

Course Adjustment Deadline Sprint 2

November 23-25

Thanksgiving Break (no class)

December 2

Last Day of Class